Koroner anjioplasti uygulanan kadın ve erkek hasta gruplarında saptanan farklı özellikler

Florence Nightingale Hastanesi Girişimsel Kardiyoloji Bölümünde 1991-1998 yılları arasında 22.625 hastaya koroner anjiografi 3400 hastaya ise PTKA + stent uygulaması yapıldı. Bu çalismada PTKA + stent uygulanan 3400 hasta, cinslerine göre 2 gruba ayrıldı. 3400 hastanın 600’ü (%18) kadın, 2.800’ü (%82) erkekti. Çalismamizda bu gruptaki erkek ve kadın hastaların yaş ortalamaları, işlem başarı oranı retrospektif olarak değerlendirildi ve iki grup karşılaştırıldı.

Kontrolleri sıralı yapılmış alt grup değerlendirmelerinde; risk faktörleri, lezyonun yerleştiği damarların dağılımı, lezyon tiplerinin dağılımı, restenoz oranı ve stent çapi ortalama değerleri açısından kadın ve erkek hastalar karşilaştırıldı.

İşlem başarısı olarak lezyondaki darlık derecesinin işlem sonunda başlangıç değerinin % 50’sinin altına inmesi veya son darlık oranının % 30’un altına inmesi kabul edildi. Bu amaçla 3400 hastaya ait veriler değerlendirildi.

Risk faktörleri olarak aile anamnezi, son bir yılı da içine alan sigara içimi, Önceden yada kliniğimizde tesbit edilmiş diabetes mellitus (DM), maksimum kan basıncı 160 mmHg’yı, minimal kan basıncı 90 mmHg’yı aşan hipertansiyon anamnezi, total kolesterol değerinin en az iki kez 200 mg’dan yüksek bulunması kriter alınarak karşılaştırıldı. Bu amaçla 1998 yılı başindan itibaren risk faktörleri sıralı olarak tesbit edilen 26’sı kadın (%16.5) 132’si erkek (%83.5) 158 hastanın verileri kullanıldı.

Lezyonun yerleştiği damar olarak sol ön inen arter (LAD), sirkumfleks arter (CXA), sağ koroner arter (RCA) ve intermedier arter/yan dal (Diğer) lezyonlarının gruplara dağılımı incelendi.

Lezyon tipleri; değerlendirilen 1240 hastada aşağıdaki gibi tanımlandı.

1. Tip A: Diskret (<10 mm), konsantrik, kolay geçilebilen, geniş açılı köşesi olan lezyon (<45), düz kenarlı, Kireçlenme az veya yok, tam tıkalı olmayan, ostial olmayan, büyük yan dal tutulmamış, trombus yok

2. Tip B: Tübüler ( 10-20 mm), eksantrik, proksimal, orta derecede kıvrımlı lezyon, orta derecede köşeli lezyon (45-90), düzensiz cidarlı, orta şiddetli kireçlenme, tam tıkalı (< 3 ay ), ostial, iki guide wire gerektiren yan dal varlığı, biraz trombus var

3. Tip B2: Bir lezyonun aynı anda iki B özelliği birlikte taşıması

4. Tip C: Diffüz (> 20 mm), proksimal, ileri derecede kıvrımlı lezyon, belirgin derecede köşeli lezyon (> 90), tam tıkalı (> 3 ay ), korunması mümkün olmayan büyük yan dal varlığı, dejenere ven grefti, frajil lezyon

Restenoz oranı: Yapılan kontrol anjiografisinde lezyon bölgesinde % 50 ve üzerinde darlık tesbit edilmesi anjiografik restenoz olarak değerlendirildi. Restenoz değerlendirmesi yapılan hasta grubu: 1998 yılı ilk 6 ayı boyunca PTKA + stent uygulanan ve kontrol anjiografileri yapılan, 65’i kadın (%21), 243’ü erkek (%79) toplam 308’i (%77’si) ne ait sonuçlar yorumlandı.

Stent çapı değerlendirmesi: 1994-1998 yılları arasında stent uygulanan 105’i kadın (%16.2), 542’si erkek (%83.8) toplam 647 ardışık stent hastasına ait stent ortalama çap değerleri karşılaştırıldı.

İstatistik değerlendirmeler: Instat PC Programında standart t-testi, c2 ve Fisher exact testi ile yapıldı.