Koroner Arterleri Normal Olan Hastalarda Angina Pektoris Nedenleri

Koroner arter hastalığı (KAH) tanısı için selektif koroner anjiografi (SKA) günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. KAH düşünülerek SKA yapılan olguların %20-40’ında koroner arterler normal bulunmaktadır[1,2].

Göğüs ağırısı olan, normal koroner arter (NKA)’li bu hastaların bir kımında göğüs ağrısı nedeni olarak non-koroner kalp hastalıkları, göğüs duvarına veya gastrointestinal sisteme ait hastalıklar, nöropsikiatrik hastalıklar tesbit edilebilmektedir[3,4]. Hastaların yaklaşık %40’ında ise başka bir neden saptanmamıştır[3]. Bu hastalara X-sendromu, normal koroner arter sendromu gibi çeşitli isimler verilmiştir[3,5].
Bu çalışmada, kliniğimizde göğüs ağrısı nedeniyle koroner anjiografi yapılan ve koroner arterleri normal bulunan hastaların çeşitli klinik ve laboratuar özelliklerini retrospektif olarak inceledik.