TAVI Kateter yolu ile Aort Kapak Yerleştirilmesi

Yıpranmaya bağlı ileri yaştaki aort darlığı hastalarında, eşlik eden diğer hastalıklar nedeni ile riskli gruba giren ve açık kalp ameliyatı yüksek riskli bulunan hastalarda yeni bir tedavi yöntemi olarak geliştirilen TAVI  (Kateter Yöntemi ile Aort Kapak Yerleştirilmesi) 2005 yılından sonra tüm dünyada kullanılmaya başlamıştır. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak kullanılan kapak ve yerleştirme sisteminin uygulaması her yıl daha kolaylaşmaktadır. Günümüzde tüm dünyada yılda 10.000 den fazla hastaya uygulanır olmuştur.

Kateter yolu ile dünyada en çok iki kapak  kullanılmıştır. Sapien XT (Edwards) ve Corevalve (Medtronic).  Bu kapakların yapısı cerrahi olarak yerleştirilen biyoprotez kapaklara benzemektedir.

tavi

kalp-ameliyati

TAVI uygulaması kateter laboratuvarında ; girişimsel kardiyoloji, kalp-damar cerrahisi, ekokardiyografi ve anesteziyoloji ekiplerinin birlikte çalışması ile yapılmaktadır.

Hasta anestezi altında iken çoklukla kasık bölgesinden giriş yapılmaktadır. Aorta (şahdamarı) aracılığı ile kalbe ulaşılmakta ve kireçlenmiş aort kapak balon ile genişletildikten sonra biyolojik doku protez kapak yerleştirilmektedir. Tüm işlem boyunca yemek borusundan ekokardiyografi ile izlenmektedir. Bu şekilde ölçümlerin hassas bir şekilde yapılması mümkün olmaktadır.

tavi-uygulamasi

 

Transapikal Uygulama

Kasık damarları ve aortada damar sertliği ve kireçlenme nedeni ile TAVI uygulamasının mümkün olmaması durumunda meme altından küçük bir kesi yapılarak kalbin apeks (tepe) bölgesinden biyoprotez doku kapağın yerleştirilmesidir.

transapikal-uygulama

 

Başarı ve Riskler

TAVI işlemi;  ileri yaşta, cerrahi kapak değişimi ameliyatı riski yüksek olduğu zaman uygulanmaktadır. İleri derece aort kapak darlığı bulunan, ileri yaştaki ve yüksek risk grubundaki hastalarda yaşam süresi kısalmaktadır. Bu hastalarda kendi haline bırakılması durumunda 1 yılda %50’nin üzerinde hayati riski olduğu bilinmektedir. Cerrahi kapak değişimi ile bu risk açısından yeterli düşme sağlanamamış olmasına karşın PARTNER US ve PARTNER  EU  çalışmalarında TAVI işlemi ile Edwards kapak için  bu riskin % 30 civarına indiği görülmüştür. CoreValve sonrasında önemli Avrupa çalışmalarında 1 yıllık yaşam oranı % 72 – % 82 arasında görülmüştür.

Bu hasta grubunda cerrahi ve diğer girişimlerde olduğu gibi TAVI sonrasında da yaşanabilecek riskler vardır. Önemli bilimsel çalışmalarda bildirilen komplikasyonlar içinde; inme  % 4.5, damar giriş yeri ile ilgili ciddi sorunlar % 17, ciddi kanama % 22 gibi oranlarda görülmüştür. Akut böbrek hasarı, infarktüs, kalple ilgili tekrar girişim, ritim düzensizliği gibi komplikasyonların oranı ise % 1-2 civarındadır. İşlem sonrasında kalıcı pil takılma olasılığı kapaklar arasında farklı olup farklı serilerde % 4 ile % 40 arasında bildirilmektedir.

Cihaz ve kapak sistemlerinde sağlanan yenileştirme ve gelişmeler sayesinde bu komplikasyonların önümüzdeki yıllarda daha az olması beklenmektedir.

 

TAVI İşlemi için Hastanın Hazırlanması

Hastanın bu işlem için hazırlığında başlangıç noktası klinik değerlendirmedir. Yakınmaları, muayene bulguları ve laboratuvar testlerinin TAVI işlemi için uygunluk gösterip göstermediği değerlendirilir.  Uluslararası risk belirleme skorları olan EuroScore ve STS (Society of Thoracic Surgeons) gibi risk skoru değerlendirmesi sonucunda, açık kalp ameliyatı için yüksek risk görülürse, kapalı yöntemle yapılan TAVI işleminin daha yararlı olacağı yönünde değerlendirilir.

Ekokardiyografi: Aort kapağın incelenmesinde altın standart olarak kabul edilmektedir. Kapağın çapı, kireçlenme şiddeti, aorta başlangıcında yapılan ölçümler ve kalbin kasılma gücünün değerlendirilmesi en önemli basamaktır.

Transesofageal Ekokardiyografi: Ölçümlerin en sağlıklı şekilde yapılması için imkan varsa TAVI öncesinde mutlaka yapılmalıdır. Bu işlem kalp kapak ve boşluklarının yemek borusuna gastroskopiye benzer yöntemle alıcının (probe) yerleştirilmesi ile yapılır. Bu şekilde kalbe en yakın noktadan değerlendirme yapılmaktadır. TAVI işlemi sırasında da transesofageal ekokardiyografi ile kapağın sürekli izlenmesi tercih edilmektedir.

Koroner Anjiyografi Ve Kateterizasyon: TAVI girişiminden önce koroner damarların anjiyografi ile mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Aynı zamanda kateterizasyon yapılarak aort kapağa yönelik ölçümler yapılmalıdır. Koroner arterlerde darlık var ise önceden tedavi edilmelidir. Stent uygulanma olasılığı varsa TAVI işleminden bir süre önce stent uygulanmalı, daha sonra ikinci seansda kapak yerleştirilmelidir.

kroner-anjiyo

Aort ve Bacak Damarları İçin BT Anjiyografi :Aort ve bacak damarlarının çapı, kireçlenme oranı, çoklukla  bilgisayarlı tomografi ile yapılan anjiyografide incelenmektedir. Kapak ve yerleştirme sisteminin geçebilirliği açısından damar çaplarının ölçümünün büyük yararı vardır

aortografi

 

GELECEK YILLARDA BEKLENEN YENİLİKLER

Geliştirilmiş cihazların daha uygulaması kolay, daha ince yapılı ve komplikasyonları azaltan özellikte olması beklenmektedir. Son 1-2 yıl içinde bile yerleştirme sistemi ve kapak yapıları daha olumlu yönde gelişme göstermiştir. Ayrıca yeni kapak çeşitleri geliştirilmesi için önemli bir gayret vardır. Aşağıda bu kapakların örnekleri görülmektedir.

kalp-amaliyati-tedavisi-yenilikler

Aort kapak için başlanan bu uygulamada elde edilen başarı diğer kalp kapaklarında da bu uygulamanın yürütülebileceğine olan inancı artırmıştır. Mitral kapak için klips tarzında uygulamalar tüm dünyada başlamıştır. Diğer mitral kapak çeşitleri için de çalışmalar sürmektedir.